fbpx
Ja til akuttsykehus

Hvorfor Lillehammer?

Det er avgjort at det nye hovedsykehuset for Innlandet skal ligge ved Mjøsbrua. Nå må det besluttes så raskt som mulig at det nye, store akuttsykehuset blir plassert i Lillehammer.

Det handler om å ta vare på Innlandets sterkeste og bredeste fagmiljø i et enda større og bedre sykehus. Og det handler om å legge akuttsykehuset til et sted nært det nye hovedsykehuset, slik at det kan utvikles et tett samarbeid mellom de to til det beste for pasientene i Innlandet.

Det er viktig å beholde et stort sykehus på Lillehammer fordi det:

  • Reduserer risikoen for hele prosessen betydelig. Da vil det viktigste fagmiljøet i Innlandet bestå, mens det nye hovedsykehuset bygges. Det er avgjørende for at pasientene i Innlandet skal ha gode tilbud også i årene mellom vedtak om bygging, og til det nye hovedsykehuset kan tas i bruk.
  • Sikrer et best mulig tilbud i et enormt stort opptaksområde. Avstandene er store i opptaksområdet til sykehuset i Lillehammer. Befolkningen er stor, ikke minst fordi det finnes en enorm mengde hytter i området.
  • Er fornuftig når storsamfunnet nå investerer mange milliarder i E6 og dobbeltspor på jernbanen til Lillehammer. Disse investeringene må utnyttes. Lillehammer ligger sentralt ved E6 og Dovrebanen, og sykehuset ligger sentralt i Lillehammer. Det er god klimapolitikk.
  • Er viktig at de distriktsmedisinske sentrene i Otta og Valdres styrkes og videreutvikles. Et sterkt akuttsykehus på Lillehammer styrker regionen rundt, og vil bidra til faglig tyngde for de lokalmedisinske sentrene.
  • Sikrer samhandling med hovedsykehuset, robust felles beredskap og et virkelig bredt medisinsk miljø som samarbeider tett.
  • Styrker muligheten til å rekruttere nye fagfolk. Lillehammer er en attraktiv by som tiltrekker seg folk, og som vokser. Det gjør det enklere for ektefelle eller partner å finne seg jobb. Vi har det største fødselsoverskuddet i Innlandet. Det at vi har høyest prisvekst på boliger i Innlandet bekrefter vår attraktivitet.

Målbildet ligger fast

I mange år har vi som bor i Innlandet diskutert sykehusstruktur. Meningene har vært mange. Men nå er det bestemt at det skal bygges et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua. Både Sykehuset Innlandet, Helse Sør-Øst og regjeringen stiller seg bak det. Og stortingsflertallet har ikke grepet inn. Da ligger det fast; det blir et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua. Det må vi forholde oss til.

Det er også bestemt at det skal være ett stort akuttsykehus i tillegg til hovedsykehuset ved Mjøsbrua. Det er ikke bestemt hvor det skal ligge. Det beste for innbyggerne og pasientene i Innlandet, og for hovedsykehuset, er at det ligger i Lillehammer.

Ikke ta unødvendig risiko

Å bevare et stort sykehus på Lillehammer reduserer risikoen for hele prosessen betydelig. 

Det vil ta mange år før det nye hovedsykehuset er klar til å tas i bruk. Derfor må vi sørge for at pasientens helsetjeneste fungerer best mulig også i tiden fram til det nye sykehuset står klart. Sykehuset i Lillehammer er det mest komplette sykehuset i Innlandet i dag.

Det er her vi har de beste fagmiljøene. Det er her vi har de fleste legene. Skal helsetjenesten fungere fram til det nye hovedsykehuset er på plass må det nå gis klar beskjed om at det skal satses på sykehuset i Lillehammer også i tiden etter at det nye hovedsykehuset er på plass. 

Det finnes bare en måte å gjøre det på, nemlig å så tidlig som mulig beslutte at Lillehammer også i framtiden skal være et akuttsykehus. Alt annet vil skape en stor risiko for at helsetjenesten kollapser, mens vi venter på det nye. Dersom det ikke besluttes at akuttsykehuset skal være på Lillehammer vil fagmiljøene bygges ned. Legene og annet nøkkelpersonell vil søke seg bort. Det tar lang tid å bygge opp et godt fagmiljø. Det er fort gjort å rive det ned.

Geografi og befolkningsgrunnlag

Opptaksområdet til Lillehammer er enormt stort. Det er langt fra Bjorli til Lillehammer. Eller fra Grotli til Lillehammer. Selv om man legger ned sykehuset både på Gjøvik, Hamar og Elverum vil det fortsatt være innbyggere i opptaksområdet til sykehuset i Lillehammer som har lengst reisevei til sykehus. Derfor har kravet om at akuttsykehuset må ligge på Lillehammer stor støtte i Gudbrandsdalen. Det vil også være viktig og riktig for Valdres. 

Lillehammer ligger sentralt ved E6 og Dovrebanen. Det er naturlig at både det nye hovedsykehuset og akuttsykehuset ligger langs denne aksen. Storsamfunnet skal investere mange milliarder i E6 og dobbeltspor på jernbanen til Lillehammer i årene som kommer.

Disse investeringene må utnyttes best mulig. Og sykehuset ligger sentralt i Lillehammer. Fra togstasjonen er det bare en liten rusletur opp til sykehuset. Alt ligger til rette for at folk kan reise kollektivt til sykehuset i Lillehammer. Det er i tråd med god statlig areal- og klimapolitikk.Opptaksområdet til sykehuset i Lillehammer er ikke bare stort geografisk sett. Vi gir også sykehustjenester til mange mennesker.

Men for å forstå hvor mange det er snakk om det viktig å ta med alle de tusenvis av hyttene som finnes i området. Faktum er at folk bruker hyttene sine mer og mer. Det bor 5000 i Midt-Gudbrandsdalen. Og det er 10 000 hytter der, med mennesker som i snitt bruker hytta over 70 dager i året. I lange perioder er befolkningstallet tredoblet.  

Nærhet mellom hovedsykehus og akuttsykehus

Noen tror at Lillehammer ligger for nært hovedsykehuset til at det er naturlig å legge akuttsykehuset der. Det er feil. Tvert imot er nærhet til hovedsykehuset en av de viktigste grunnene til å legge akuttsykehuset til Lillehammer.

I krisesituasjoner er det avgjørende at de to sykehusene ikke ligger for langt unna hverandre. Vi må forvente at det uventede skjer; store pandemier, masseulykker, strømbortfall og utbrudd av farlig smittestoff.

Vi må utnytte de store fordelene som vil komme som følge av at to sterke akuttfaglige miljø ligger fysisk nært hverandre. Det vil bidra til felles lærdom, utveksling av ny kunnskap og samlet styrke. Det vil gi mer robust beredskap. Et felles akuttfaglig miljø er rett og slett bra for alle i Innlandet.

Et løft for regionene rundt

Byggingen av lokalmedisinske sentre i regionen rundt Lillehammer har vært et svært viktig grep, men sentrene har ikke blitt fylt med nok og riktig innhold. Det må endres. Dersom pasientens helsetjeneste skal utvikles for befolkningen i Nord-Gudbrandsdalen og Valdres må de distriktsmedisinske sentrene styrkes og videreutvikles.

Men skal man kunne rekruttere god fagkompetanse, sikre faglig forsvarlige tilbud og gode pasientforløp, er godt samarbeid med et større sykehus viktig. Da er nærhet viktig. Et sterkt akuttsykehus på Lillehammer sikrer utviklingen av de lokalmedisinske sentrene i Otta og Valdres. 

Enklest rekruttering

Det er godt kjent at det er mye enklere å rekruttere til et eksisterende sterkt fagmiljø. Å bygge det opp fra bunnen av vil være nesten umulig. Innlandet har i mange år slitt med rekruttering av fagpersoner til sykehusene, mens Lillehammer har hatt god rekruttering. Turnusordningen ved Lillehammer er en suksess og uvanlig populær. Disse fordelene må utnyttes også i framtida. Det vil være meningsløst å rive ned et godt fungerende, og eksisterende, fagmiljø i ei tid der rekruttering ofte er den store utfordringen. 

Lillehammer har en rekke støttefunksjoner for alle sykehusene i Innlandet, som for eksempel et velfungerende storkjøkken. 

Lillehammer er den mest attraktive byen. Det synes for eksempel i boligprisveksten, der bare Tønsberg har en lignende utvikling utenfor storbyene. Det synes også i et sterkt fødselsoverskudd og tilflytting.

Sterke miljøer rundt sykehuset

Et stort sykehus på Lillehammer er også helt avgjørende for å bevare tilbudene og miljøene som har vokst opp rundt det. Ett av disse er revmatismesykehuset, som er revmatologisenter for hele Innlandet. I dag innbefatter det både en sterk spesialistdel og et opptrenings- og rehabiliteringsmiljø. Samlokaliseringen av disse er viktig. Uten et stort sykehus på Lillehammer, vil spesialistdelen måtte flyttes. Miljøet vil da bli fragmentert og forvitre.  

Sosiale medier

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram og Twitter!