fbpx
Ja til akuttsykehus
Oddvar Møllerløkken

Deltidsinnbyggerne må inkluderes i sykehusdebatten

Sykehusdebatten i Innlandet strammer seg til, og vi er kun få måneder unna en endelig avgjørelse om fremtidig sykehusstruktur i Innlandet.

Skrevet av Oddvar Møllerløkken, leder i Lillehammer Høyre. Først publisert i GD.

Det er interessant å se hvordan fylkestingspolitikere for Innlandet AP, ved fylkestingsrepresentant Turid Backe-Viken i GD 1. oktober, på et slikt tidspunkt endelig tar til orde for den samme politikk som Innlandet Høyre har jobbet med siden sitt årsmøte i 2015 – nemlig at deltidsinnbyggere i større grad må hensyntas og medregnes i samfunnsplanleggingen. Strukturene i samfunnet vårt må i større grad hensynta brukertall fremfor innbyggertall. Ja, der er vi helt enige, og det har vi sagt i lang tid.

Men, da mener jeg vi også må legge realitet og handling bak de fine ordene. Det gjelder særlig når vi planlegger store fellesfunksjoner. Det har vært en stor svakhet ved det tallgrunnlaget som Sykehuset Innlandet har benyttet i sin sykehusdebatt at de i altfor liten grad har medregnet og tatt opp i seg deltidsinnbyggerne.

Lillehammer Høyre har påpekt denne svakheten over lengre tid. Eksempelvis sendte vi i desember 2018 brev angående dette til styreleder og administrerende direktør i Helse Sør-Øst og undertegnede skrev et innlegg om tematikken i Dagens Medisin høsten 2019. Vi forventer at den pågående samfunnsanalysen som foretas som ytterligere kunnskapsgrunnlag for valg av sykehusstruktur tar innover seg denne problematikken når man behandler blant annet regional utvikling, og by – og tettstedsutvikling.

Det er nettopp deltidsinnbyggernes situasjon som er et av de viktigste argumenter for vårt sykehus på Lillehammer. For Lillehammer sykehus har størst andel av total antall pasienter i Innlandet når man hensyntar innbyggere og deltidsinnbyggere (hyttebeboere, studenter etc.). Det budskapet må og skal vi fortsette å gjenta.

Det må og skal vi fortsette å være synlige og tydelige på. I tillegg er det gledelig å se hvordan flere politiske partier nå klart og utvetydig tar til orde for viktigheten av at brukertall fremfor innbyggertall i større grad legges til grunn ved lokalisering, dimensjonering og finansiering av offentlig infrastruktur og tjenesteproduksjon. Det bør lyttes til.

Sosiale medier

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram og Twitter!